Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ข่าวสาร

รับใบประกาศนียบัตร“ Most Admired Award , Group A ”

โรงพยาบาลบางปะกอก 1 รับใบประกาศนียบัตร“ Most Admired Award , Group A ” รางวัลการประสานงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2016

27 มี.ค. 2560
Bangpakok 1 Hospital อ่าน

ผ่านการรับรองคุณภาพสถานรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

รพ.บางปะกอก 1 เข้ารับประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

23 มี.ค. 2560
Bangpakok 1 Hospital อ่าน
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.