Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นพ. ชลภัฎ จาตุรงคกุล
ความเชี่ยวชาญ: อายุรกรรม - โรคจิตเวช

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ความเชี่ยวชาญ:
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
เกี่ยวกับโรค:
โรคจิตเวช

การศึกษาและวุฒิ

ปริญญาบัตร : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตรสาขา : อายุรกรรมโรคจิตเวช
วุฒิบัตรสาขา : จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

(ข้อมูลตารางเวลาของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการรับบริการ สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-109-1111 ต่อแผนกประชาสัมพันธ์)

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.