Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

พญ. นันทพัฒน์ ชิติรัตนทรีย์
ความเชี่ยวชาญ: ผิวหนังและความงาม

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขา : อายุรกรรมโรคผิวหนัง

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.