Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

พญ. นภัสถ์ ธนะมัย
ความเชี่ยวชาญ: โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ความเชี่ยวชาญ:
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วุฒิบัตร : สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.