Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นพ. สุชัย โอฬารัตน์มณี
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคไต

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ความเชี่ยวชาญ:
อายุรศาสตร์โรคไต
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตรสาขา : อายุรกรรมโรคไต

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.