Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

ทพญ. หฤทัยชนก นิวัฒเจริญชัยกุล
ความเชี่ยวชาญ: ทันตกรรมเด็ก

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ทันตกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง : ทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

(ข้อมูลตารางเวลาของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการรับบริการ สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-109-1111 ต่อแผนกประชาสัมพันธ์)

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.