Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

ทพ. วีรวัฒน์ นิวัฒนเจริญชัยกุล
ความเชี่ยวชาญ: ทันตกรรมประดิษฐ์

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ทันตกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
ทันตกรรมประดิษฐ์
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.