Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

พญ. สุวรรณี พันเจริญ
ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์กุมารเวช
ความเชี่ยวชาญ:
กุมารเวชศาสตร์
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

ปริญญาบัตร  : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรสาขา  : กุมารเวชศาสตร์โรคระบบประสาทสมอง

(ข้อมูลตารางเวลาของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการรับบริการ สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-109-1111 ต่อแผนกประชาสัมพันธ์)

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.