Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

นพ. เอกพจน์ เกิดดอนแฝก
ความเชี่ยวชาญ: ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery ),ผ่าตัดข้อเข่าข้อไหล่

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อเข่า ข้อไหล่ และสะโพก
ความเชี่ยวชาญ:
การผ่าตัดข้อเข่า ข้อสะโพกด้วยระบบเนวิเกเตอร์ และการผ่าตัดรักษาผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง
เกี่ยวกับโรค:
กระดูกและข้อ

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขา : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

(ข้อมูลตารางเวลาของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการรับบริการ สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-109-1111 ต่อแผนกประชาสัมพันธ์)

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.