Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

นพ. วชิรา ธนาประชุม
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
อายุรกรรม-เบาหวาน-ไทยรอยด์
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขา : อายุรศาสตร์ (จุฬาฯ)
  • วุฒิบัตรสาขา : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ จุฬาฯ

(ข้อมูลตารางเวลาของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการรับบริการ สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-109-1111 ต่อแผนกประชาสัมพันธ์)

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.