Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

พญ. ปุญญสิริ จินดากุล
ความเชี่ยวชาญ: จักษุเวชศาสตร์

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ตาเฉพาะทาง
ความเชี่ยวชาญ:
โรคต้อหิน
เกี่ยวกับโรค:
โรคต้อหิน

การศึกษาและวุฒิ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
    - สาขาจักษุเวชศาสตร์-โรคต้อหิน(ราชวิถี)
    - วุฒิบัตรจักษุวิทยา(ราชวิถี)

ตารางเวลาของแพทย์

วัน
เวลา
โรงพยาบาล
วันศุกร์
13.00 - 20.00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.