Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นพ. กอบชัย กาญจนาพงศ์กุล
ความเชี่ยวชาญ: สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์สูตินรีเวช
ความเชี่ยวชาญ:
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
เกี่ยวกับโรค:

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • วุฒิบัตรสาขา : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

(ข้อมูลตารางเวลาของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการรับบริการ สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-109-1111 ต่อแผนกประชาสัมพันธ์)

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.