Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

พลโท ศ.คลินิก ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ
ความเชี่ยวชาญ: โรคภูมิแพ้,โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

โรงพยาบาล:
Bangpakok 1 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ ตา หู คอ จมูก
ความเชี่ยวชาญ:
Allergy Clinical & Immunology
เกี่ยวกับโรค:
โรคภูมิแพ้ทางจมูก,โรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง,โรคหืด,โรคภูมิแพ้อาหาร

การศึกษาและวุฒิ

 • ปริญญาบัตร : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสาขา : โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • ประกาศนียบัตร : โสต ศอ นาสิก สถาบัน Georgetown Medical Center U.S.A. 
 • Allergy Clinical Immunology สถาบัน Walter Reed Army Medical Center U.S.A.
ผลงานด้านวิชาการ/การฝึกอบรม
 • ศาสตราจารย์คลินิก สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา แพทยสภา
 • คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเอกสารทางวิชาการด้านคลินิก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข
 • กรรมการพิจารณางานทางวิชาการของผู้ที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการแพทยสถา
ประสบการณ์ในการทำงาน
 • หัวหน้าภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • ผู้อำนวยการกองโสต ศอ นาสิกกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนารักษ์
 • เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

(ข้อมูลตารางเวลาของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกในการรับบริการ สามารถโทรสอบถามได้ที่ 02-109-1111 ต่อแผนกประชาสัมพันธ์)

ตารางเวลาของแพทย์

วัน
เวลา
โรงพยาบาล
วันศุกร์
14:00 - 16:00 น.
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.